Beboerforeningen - Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1)

 • Foreningens navn er Ommel og Omegns Beboerforening.

Stk. 2)    

 • Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.
 • Adresse: Kirkevejen 8, Ommel, 5960 Marstal

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

 • At skabe fællesskab medlemmerne og områdets beboere imellem gennem fællesskabssamlende almennyttige arrangementer såsom arrangementer af social, kunstnerisk, kulturel og undervisningsmæssig karakter.
 • At bevare viden om områdets lokalhistorie og dets værdier.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1)

 • Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til, at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2)

 • Indmeldelse sker ved at oplyse foreningens kasserer om navn, bopæl, telefonnr., og mailadresse, hvis en sådan haves. Medlemskab gælder samme år kontingent er betalt. Normalt opkræves der kontingent til betaling senest 1. juni.

Stk. 3)

 • Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Betales der ikke kontingent et år anses dette, som en udmeldelse.

Stk. 4)

 • Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemskabet er pr. husstand.

§ 4. Foreningens Aktiviteter

Stk. 1)

 • For at kunne leje huset eller borde / stole m.m. skal en fra husstanden være medlem.

Stk. 2)

 • Huset eller andre aktiver må ikke udlejes erhvervsmæssigt. Al indtægt fra evt. udlejning går udelukkende til foreningens drift.

Stk. 3)

 • Under hensyntagen til foreningens formål vil arrangementer være åbne for offentligheden.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1)

 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2)

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel, via hjemmesiden www.ommelsamvirke.com og annoncering i Ærø Ugeavis.

Stk. 3)

 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Stemmeberettiget er medlemmer, der har betalt kontingent i kalenderåret før. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk 4)

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kommende års kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + mindst 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 10. Eventuelt

Stk. 5)

 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6)

 • Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 7)

 • Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger ved valg er skriftlige. Hver husstand kan afgive en stemme på det antal personer, der vælges. Har 2 kandidater lige mange stemmer, foretages lodtrækning.

§ 6. Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1)

 • Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet formanden til kundskab.

Stk. 2)

 • Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1)

 • Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år afgår det mindste antal medlemmer og i ulige år det største antal.

Stk. 2)

 • Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3)

 • Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand / sekretær og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4)

 • Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en konfliktsituation at nedsætte arbejdende udvalg, bestående af medlemmer også uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 5)

 • Formanden – og i dennes fravær næstformanden/sekretær – indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Næstformanden/sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol.

Stk. 6)

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1)

 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2)

 • Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3)

 • Kassereren fører kassebogen og er ansvarlig for, at kontingent m.v. er indgået rettidigt.

Stk 4)

 • Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1)

 • Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens fravær træder næstformanden / sekretæren i dennes sted.

Stk. 2)

 • Formanden, kassereren og næstformanden / sekretæren har fuldmagt til foreningens bankkonti. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3)

 • Bestyrelsen skal påse, at foreningens gældsforpligtigelser på intet tidspunkt overstiger 10% af egenkapitalen. Denne bestemmelse kan fraviges med generalforsamlingens tilladelse.

Stk. 4)

 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1)

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2)

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 11. Opløsning

Stk. 1)

 • Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2)

 • Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Ommel Samvirke eller andet almennyttigt formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 12. Datering

Stk. 1)

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20.marts 2018.


Download

Vedtægterne kan også læses eller downloades som PDF-fil.