Boldklubben - Vedtægter

§1

Foreningen er startet den 14. august 1943 under navnet Boldklubben ”Frem”, men ved generalforsamlingen den 4. november 1952, blev navnet ændret til Ommel Boldklub.


§2

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i januar måned. Indkaldelsesvarslet er 14 dage.
Ved generalforsamlingen er der skiftevis 2 eller 3 medlemmer på valg til bestyrelsen for en periode af 2 år. Desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer samt en revisorsuppleant; alle for et år af gangen.
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Årsberetning
  • Regnskab
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af udvalg og revisorer
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
Til vedtagelse af indkomne forslag herunder ændringer af lovene, kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte aktiv-a og aktiv-b medlemmer.


§3

Der kræves for at blive valgt til bestyrelsen og have stemmeret på generalforsamlingen, at medlemmet er fyldt 16 år og har gyldigt medlemskort som enten aktiv-a eller aktiv-b medlem.


§4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§5

Bestyrelsesmøde afholdes en gang om måneden, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning dertil.


§6

Udgået


§7

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide må vedkommende indgive en skriftlig gyldig grund.
Den øvrige bestyrelse kan så bevillige medlemmets udtræden af bestyrelsen.


§8

Klubben tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Denne tegningsret gælder også for optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom. Til at disponere over klubbens midler bemyndiges alene den til enhver tid valgte kasserer.


§9

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer, dog har kun aktiv-a og aktiv-b medlemmer stemmeret på generalforsamlingen og kan indvælges i bestyrelsen.

Aktiv-a medlemmer er sportsudøvende medlemmer. Aktiv-b er betalende medlemmer, der ikke udøver idræt. Passive medlemmer er de, der deltager i klubbens arrangementer såsom spil og baller.


§10

Udtagelseskomiteen består af 4 personer, hvoraf 2 vælges på generalforsamlingen, 1 vælges af bestyrelsen og det sidste medlem er træneren. Ved udtagelse af hold fordeles stemmerne således, at træneren har 2 stemmer og de øvrige medlemmer hver 1 stemme. Udtagelseskomiteen vælges for 1 år af gangen.


§11

Foreningen varetager alle sportsgrene i Ommel, såfremt der skaffes fornøden tilslutning hertil.


§12

Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af aktiv-a og aktiv-b medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende lovligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger.
Såfremt opløsningen vedtages, skal foreningen til Amtsforeningen (D.G.I. Svendborg) aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.


§13

Foreningen er tilsluttet Fyns Boldspil Union og minimumskontingent er til enhver tid fastsat af dette forbund.
Kontingents-forhøjelse udover F.B.U. minimum skal vedtages på den ordinære generalforsamling.
Foreningen er endvidere medlem af De Danske Skytte-Gymnastik- og Idrætsforeninger under Svendborg Amts S.G. & I., og dermed underkastet denne organisations love og vedtægter.


§14

Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent senest 3 mdr. efter udløbet af den periode beløbet dækker, kan vedkommende slettes af medlemslisten.


§15

Der afholdes en aktivfest for alle aktiv-a og aktiv-b medlemmer hvert år efter sæsonafslutningen.


§16

Lovene er revideret på den ordinære generalforsamling den 28. januar 1994.