Kleven Havn - Vedtægter

§1: Formål

Foreningens formål er:

 • At virke til gavn for fiskeri og lystbåde i Kleven
 • At vedligeholde havn, bolværk samt bådebroer og i øvrigt til enhver tid sørge for at havnen er ryddelig og funktionsduelig
 • At bevare naturområdet Kleven og værne om den maritime kulturarv
 • At skabe attraktive rammer for anløb af fremmede lystbåde, overnattende på teltpladsen og andre gæster til fælles bedste

§2: Medlemskab, stemmeret og valgbarhed

Bådelauget optager medlemmer, der støtter bådelaugets formål.
Medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen, når kontingentet er betalt rettidigt.


§3: Generalforsamling

Generalforsamlingen er bådelaugets højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel til den årlige ordinære generalforsamling til afholdelse inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen annonceres i Ugeavisen eller pr. mail eller brev.
Forslag til generalforsamlingen skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest tre døgn før generalforsamlingens afholdelse. For forslag til lovændringer er fristen tre uger.
Dagsordenen skal som minimum bestå af følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
 • Beretning.
 • Regnskab, herunder revionsbemærkninger.
 • Budget, herunder fastsættelse af kontingent, takster mv.
 • Indkomne forslag, herunder lovforslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 • Valg af revisorer samt suppleanter.
 • Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges fire af bestyrelsens medlemmer i lige år og tre i ulige år, for en 2 årig periode. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 1 årig periode.
Ved de årlige valg sikres, at der er mindst 5 af 7 medlemmer af bestyrelsen, der ejer en båd og har bådeplads i havnen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De fremmødte på generalforsamlingen er beslutningsdygtige. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, hvis der er flere opstillede end antallet af ledige pladser.


§4: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel med motiveret dagsorden. Det kan ske efter beslutning i bestyrelsen eller skriftligt begæret med underskrift af mindst 1/3 af bådelaugets aktive medlemmer.


§5: Kontingent og takstfastsættelse

Det årlige kontingent, gebyr for indmeldelse, samt andre takster fastsættes på generalforsamlingen


§6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer skal være ejere af båd og have bådeplads i havnen. Dette princip sikres samtidig ved valg af suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødeplan. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der også kan omfatte andre end bestyrelsesmedlemmer.


§7: Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Optagelse af lån eller pantsættelse af fast ejendom, skal vedtages på en generalforsamling.


§8: Bådpladser

Bådpladser udlejes primært til personer hjemmehørende i Ommel/Kragnæs området. Kassereren fordeler pladserne i havnen med udgangspunkt i dybgang og brugsmønster. Medlemsskabet giver ikke ret til en bestemt bådplads.
Alle aktive medlemmer skal have deres båd ansvarsforsikret og båden skal fortøjes efter retningslinjerne.
Hvis bådpladsen ikke benyttes i en længere periode har medlemmet pligt til at underrette kassereren, der herefter kan udleje pladsen/stille pladsen til rådighed for gæstesejlere.
Kasseren fører venteliste, når efterspørgslen er større end antallet af pladser. Ledige pladser tildeles efter hjemmetilhørsforhold og anciennitet på ventelisten.
Privat overdragelse eller intern bytning af bådepladser anerkendes ikke.


§9: Landliggere og eksklusion

Bestyrelsen har, efter konkret beslutning på generalforsamlingen, retten til at fjerne eller sælge både i havnen, der ligger på land og ikke har været i vandet gennem tre år.
Medlemmer kan ekskluderes, hvis:

 • Der ikke er betalt rettidigt kontingent
 • Lovene eller bestyrelsens retningslinjer for brug af havnen ikke efterleves

Forinden eksklusion gives medlemmet en frist på to måneder for at bringe forholdene i orden.


§10: Lovændringer

Til ændring af bådelaugets love kræves 2/3 flertal blandt fremmødte aktive medlemmer.


§11: Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved opløsning af foreningen tages der stilling til ejerforholdet til Kleven havn, anvendelse af evt. formue og indfrielse af hæftelser.
Havnen kan ikke sælges eller overdrages til privat virksomhed.
Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning anvendes til andet almennyttigt beslægtet formål.


Referater fra tidligere Generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2015
Generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen 2017

Vedhæftede filer

Generalforsamlingen 2022.pdf