Strandbyen Havn - Reglement

Reglement for Strandbyen Havn

 1. Fartøjer skal være fortøjet forsvarligt og forsynet med fender på begge sider.
 2. Enhver fartøjsejer er erstatningspligtig for skade som vedkommende eller vedkommendes
  fartøj, måtte forårsage på øvrige både eller havnens anlæg.
 3. Ved besejling af havnen, skal der udvises den fornødne forsigtighed. Ind- og udsejling skal
  foregå med langsom fart min. 20 meter fra havnehul.
 4. Fartøjsejeren har pligt til jævnligt at tilse sit fartøj.
 5. Ved opbevaring af fartøjer på land, har fartøjsejer pligt til at afstive og fastgøre evt.
  afdækning, tilstrækkeligt.
 6. Hensat materiel skal mærkes med navn og telefonnummer. Er materiellet ikke afmærket,
  kan havnen få det fjernet.
 7. Medlem eller fartøjsejer er selv ansvarlig for oprydning, fjernelse af affald, vrag mm.
  Bestyrelsen kan vælge at få ryddet op på ejers regning.
 8. Det er forbudt at smide fiskeaffald i havnebassinet.
 9. Ved fordeling af lejepladser til fritidshusejere, skal ejere af kølbåde foretrækkes fremfor
  ejere af fladbundede trailerfartøjer.
 10. Pladser langs bolværk betales med leje, der fastlægges af bestyrelsen.
 11. 2 dage årligt sammenkaldes alle medlemmer med faste bådpladser og lejepladser til
  arbejdsdag på havnen. Der skal møde 1 person for hver bådeplads. Bestyrelsen planlægger
  hvad der skal laves. Datoer sendes ud med første nyhedsbrev, fra bestyrelsen, efter
  generalforsamlingen. Dog senest 6 uger før. Udeblivelse fra arbejde, uden gyldigt afbud,
  koster 250 kr. pr gang. Arbejdsdag kan undlades hvis der ikke er et behov.
 12. Ved en pladsejers død, arves pladsen af samlever, hvis denne aktivt og personligt benytter pladsen. En plads arves ikke af øvrig familie. Hvis der ikke er en samlever, eller ved samlevers død, har pårørende ret til pladsen frem til
  udløb af betalt kontingent eller i minimum 6 måneder. Herefter betragtes pladsen som
  ledig.
 13. Halmø har automatisk altid en bådplads i havnen ved mastekranen. Der skal betales
  indskud hver gang Halmø skifter ejer eller bruger. Ligeledes betales der hvert år 500. Kr.
  ekstra hvis der ikke arbejdes på havnen.
 14. Havnen giver en bårekuket ved et aktivt medlems begravelse. Gaver til andre foreningers jubilæum, diskuteres fra gang til gang.
 15. Via Ommel samvirke er havnen med i en fælles grejbank som har til formål at låne udstyr af hinanden.
 16. Havnens GDPR-regler findes også på www.ommelsamvirke.dk. Gå ind på Strandbyen Havns side, bliv på forsiden og rul ned. Klik på privatlivspolitik.

Vedhæftede filer

Gældende reglement 2021.pdf