Strandbyen Havn - Vedtægter

§1: Foreningens formål

 1. Er at arbejde for restaurering og vedligeholdelse af Strandbyen Havn.
 2. Er at skabe attraktive vilkår og miljø for havnens brugere og gæster.

§2: Medlemmer

 1. Et aktivt medlem har kun én fast plads i havnen og er ikke i restance. Et aktivt medlem skal være myndig, og i stand til at deltage i havnens aktiviteter, i henhold til vedtægternes §2 pkt. 5-7 og 8.
 2. Medlemmer med en fast plads i havnen, kan ikke leje en plads ekstra, hvis der står personer på
  ventelisten, som ønsker at leje den.
 3. Hvert aktivt medlem har én stemme på generalforsamlingen.
 4. Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
 5. Ethvert aktivt medlem har pligt til at udføre arbejde for havnen, der indkaldes efter tørneliste
  og behov.
 6. Medlemmerne er forpligtet til at indbetale det, af bestyrelsen, fastsatte kontingent.
 7. Lejere af bådpladser kan ligeledes indkaldes til arbejde på havnen.
 8. Hvis en tilsagt, uden aftale, ikke dukker op, kan denne idømmes en bøde. Bødestørrelse
  fastsættes af bestyrelsen.
 9. Ethvert medlem skal rette sig efter havnefogedens anvisninger i og på havnen. Dog kan
  havnefogedens afgørelse indankes for bestyrelsen. Indtil endelig afgørelse er truffet, gælder
  havnefogedens beslutning. Bestyrelsen har 14 dages behandlingstid.
 10. Et medlem kan ekskluderes hvis der ikke betales rettidigt kontingent eller at reglement eller
  vedtægter ikke overholdes. Dog kan eksklusion ikke finde sted før det pågældende medlem
  først har modtaget en skriftlig advarsel og fået mulighed for at bringe sagen i orden. Eksklusion
  afgøres af bestyrelsen med 4 af 5 stemmer for.
 11. Hvis der opstår uenigheder mellem medlemmer vedrørende havnen, underrettes bestyrelsen
  og denne træffer en afgørelse.

§3: Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og
  indkaldes med 14 dages varsel.
 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen
 4. Forslag, der ønskes drøftet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til
  bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen
 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
  1.  Valg af dirigent.
  2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. V. formanden.
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. V. kassereren.
  4. Orientering om kontingent, takster mm.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
 6. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed
 7. Til vedtagelse af ændringer vedrørende vedtægterne, kræves at forslaget vedtages med 2/3 af
  de afgivne stemmer blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 8. Hvis bestyrelsesn finder det relevant, vil denne, uafhængig af en generalforsamling, kunne bede om skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Enten som bindende eller som vejledende urafstemning. Fremgangsmåden besluttes i bestyrelsen og kan variere.
 9. Hvis et medlem ønsker at gøre brug af sin stemmeret, via en fuldmagt, meddeles dette til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Formanden orienterer dirigenten, der så spørger om generalforsamlingen vil acceptere brugen af fuldmagten. Accepten skal hentes på hver enkelt generalforsamling.

§4: Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst ¼ af de aktive
  medlemmer.

§5: Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år
  ad gangen, således at der skiftevis vælges 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv én gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden, mødeplan, ansvarsområder mm.
 5. Bestyrelsen har tegningsretten i foreningen.
 6. Bestyrelsen kan udpege en havnefoged. Fravælges dette, er formanden havnefoged.

§6: Økonomi og ejerforhold

 1. Foreningens regnskab går fra 1. sep. til 31. aug.
 2. . Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves hos det enkelte medlem eller
  forening. 
 3. Formand og Kassereren er fritaget for det årlige kontingent.
 4. Regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.
 5. Ethvert nyt aktivt medlem betaler 8 gange den årlige pladseje i indskud ved overtagelse af en
  bådplads. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 6. Havnens midler er primært forbeholdt drift og vedligehold af foreningens aktiver.
 7. Overskud kan ikke udbetales til medlemmer af havnen eller medlemmer af bestyrelsen.
 8. Havneanlægget ejes og drives af Strandbyen Havn. Jordlodderne ejes af Ærø Kommune og
  Strandbyvejen 32, der har givet foreningen brugsretten. 

§7: Bådepladser

 1. Hvis en bådplads bliver ledig, tildeler bestyrelsen pladsen til den person, der står øverst på ventelisten. Det er et krav at personen har fast bopæl eller ejer fritidshus i postnummer 5960 Marstal.
 2. En pladsejer må kun bruge pladsen til egen båd.
 3. En pladsejer køber brugsretten til en tildelt plads, ønskes en anden bådplads skal dette ske
  gennem frivillig pladsbytte.
 4. Aftales det, mellem to pladsejere, at man bytter plads, meddeles dette til formanden.
 5. Både i havnen må ikke være større end at de kan sejle mellem pælene til den tildelte plads. Der
  flyttes ikke pæle for at give mere plads.
 6. Havnen garanterer ikke en bestemt vanddybde i havn og rende på noget tidspunkt af året.
 7. Hvis en pladsejer ikke skal bruge sin plads i minimum en måned, i sommerhalvåret, meddeles dette til formanden.
  Formanden kan i dette tilfælde udleje pladsen til én fra ventelisten. Aftalen er skriftlig og
  pladsejer kan ikke bruge sin plads igen før aftalens udløb.
 8. Egenhændig udlejning kan ikke finde sted. 
 9. Der kræves ansvarsforsikring på både liggende i havnebassinnet.

§8: Opløsning af foreningen

 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves at 2/3 af medlemmerne stemmer for
  opløsningen på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. Den ene af de to
  generalforsamlinger, kan være en ekstraordinær generalforsamling.
 2. Havnen kan ikke sælges eller overdrages til privat virksomhed eller enkeltperson
 3.  Ved foreningens ophør, skal havnens eventuelle nettoformue anvendes til andet almennyttigt
  formål i postnummer 5960. Dette formål vedtages på foreningens sidste generalforsamling.

Download vedtægterne som PDF-fil