Foreningens Vedtægter

§1: Formål

Foreningens formål er:

At virke til gavn for fiskeri og lystbåde i Kleven

At vedligeholde havn, bolværk samt bådebroer og i øvrigt til enhver tid sørge for at havnen er ryddelig og funktionsduelig

At bevare naturområdet Kleven og værne om den maritime kulturarv

At skabe attraktive rammer for anløb af fremmede lystbåde, overnattende på teltpladsen og andre gæster til fælles bedste


§2: Medlemskab, stemmeret og valgbarhed

Bådelauget optager såvel aktive, som passive medlemmer.
Aktive medlemmer:

Har båd og bådeplads

Er ikke i restance

Aktive medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen

Passive medlemmer:

Støtter Kleven Bådelaug

Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen


§3: Generalforsamling

Generalforsamlingen er bådelaugets højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel til den årlige ordinære generalforsamling til afholdelse inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen annonceres i Ugeavisen eller pr. mail eller brev.

Forslag til generalforsamlingen skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest tre døgn før generalforsamlingens afholdelse. For forslag til lovændringer er fristen tre uger.
Dagsordenen skal er minimum følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
  3. Beretning.
  4. Regnskab, herunder revionsbemærkninger.
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, takster mv.
  6. Indkomne forslag, herunder lovforslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af revisorer samt suppleanter.
  9. Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges halvdelen af bestyrelsens medlemmer i lige år og halvdelen i ulige år, for en 2 årig periode. Er bestyrelsens antal ulige, vælges flest i lige år. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 1 årig periode.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De fremmødte på generalforsamlingen er beslutningsdygtige. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, hvis der er flere opstillede end antallet af ledige pladser.


§4: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel med motiveret dagsorden. Det kan ske efter beslutning i bestyrelsen eller skriftligt begæret med underskrift af mindst 1/3 af bådelaugets aktive medlemmer.


§5: Kontingent og takstfastsættelse

Det årlige kontingent, gebyr for indmeldelse, samt andre takster fastsættes på generalforsamlingen


§6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødeplan. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der også kan omfatte andre end bestyrelsesmedlemmer..


§7: Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Optagelse af lån eller pantsættelse af fast ejendom, skal vedtages på en generalforsamling.


§8: Bådpladser

Bådpladser udlejes primært til personer hjemmehørende i Ommel/Kragnæs området. Kassereren fordeler pladserne i havnen med udgangspunkt i dybgang og brugsmønster. Medlemsskabet giver ikke ret til en bestemt bådplads.

Alle aktive medlemmer skal have deres båd ansvarsforsikret og båden skal fortøjes efter retningslinjerne.

Hvis bådpladsen ikke benyttes i en længere periode har medlemmet pligt til at underrette kassereren, der herefter kan udleje pladsen/stille pladsen til rådighed for gæstesejlere.

Kasseren fører venteliste, når efterspørgslen er større end antallet af pladser. Ledige pladser tildeles efter hjemmetilhørsforhold og anciennitet på ventelisten.

Privat overdragelse eller intern bytning af bådepladser anerkendes ikke.


§9: Landliggere og eksklusion

Bestyrelsen har, efter konkret beslutning på generalforsamlingen, retten til at fjerne eller sælge både i havnen, der ligger på land og ikke har været i vandet gennem tre år.

Medlemmer kan ekskluderes, hvis:

Der ikke er betalt rettidigt kontingent

Lovene eller bestyrelsens retningslinjer for brug af havnen ikke efterleves

Forinden eksklusion gives medlemmet en frist på to måneder for at bringe forholdene i orden.


§10: Lovændringer

Til ændring af bådelaugets love kræves 2/3 flertal blandt fremmødte aktive medlemmer.


§11: Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved opløsning af foreningen tages der stilling til ejerforholdet til Kleven havn, anvendelse af evt. formue og indfrielse af hæftelser.
Havnen kan ikke sælges eller overdrages til privat virksomhed.
Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning anvendes til andet almennyttigt beslægtet formål.

Referater fra Generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen 2017

(Hvis du bruger Microsoft Edge, kan der opstå problemer med at vise filerne)

Se Mere

BUSSEN DER BLEV VÆK  

4.7. 2017Åbent brev til kommunalpolitikerneBussen der blev væk Total forvirring omkring buskørsel i Ommel/Kragnæs/Græsvænge Tilbage i begyndelsen af april... Læs Mere

Sct. Hans i Kleven Havn  

Traditionen tro afholder Kløven Flagforening Sct. Hans aftenFredag 23. juni fra kl. 20Båltalen holdes af kommunalpolitiker Anders Johansson kl. 21.Der vil være... Læs Mere


Alle Nyheder

Relevante Links

Søkort

Mappe med søkort


DMI Byvejr

DMI Byvejr for Marstal


Facebook

Følg os på Facebook

Find Os: