Strandbyen Havn - Vedtægter

§ 1.

Foreningens formål er at arbejde for restaurering og vedligeholdelse af Strandbyen Havn.


§ 2.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag, der ønskes drøftet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 3.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst ¼ af medlemmerne.


§ 4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

§ 5.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktivt medlem har èn stemme.


§ 6.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed.


§ 7.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der skiftevis vælges 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen.


§ 9.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.


§ 10.

Foreningens regnskab går fra 1. september til 31. august


 


Regler for Strandbyen Havne- og Broforening

1

Den administrende myndighed for havnen, er bestyrelsen, repræsentant ved, et af bestyrelsen, udpeget medlem, efter hvis anvisninger enhver fartøjsejer skal rette sig. Dog kan dennes afgørelse indankes for bestyrelsen. Indtil denne afgørelse falder, gælder repræsentantens afgørelse.

2

Fartøjerne skal være forsvarligt fortøjede. Alle både skal være forsynet med fender på begge sider. Enhver bådejer er erstatningspligtig for skade, som vedkommende eller vedkommendes fartøj, måtte forårsage på de øvrige både eller havnens anlæg.

3

Ved besejling af havnen, skal der udvises den fornødne forsigtighed. Ind- og udsejling skal foregå med langsom fart.

4

Hvis en pladsejer i en periode ikke benytter sin plads, har vedkommende pligt til at give bestyrelsens repræsentant besked om hvor lang tid vedkommende ikke ønsker at benytte sin plads. Således kan repræsentanten, i dette tidsrum, evt. udleje denne til en pris som fastsættes af bestyrelsen og som tilfalder foreningen. Egenhændig udlejning eller udlån kan ikke ske.

5

Medlemmerne kan indkaldes til arbejde på havnen når bestyrelsen mener at der er behov for det. Medlemmerne vil blive indkaldt efter en tørneliste. Hvis en tilsagt, uden aftale om en anden dag, ikke møder op, idømmes vedkommende en bøde. Bødens størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

6

Pladser langs bolværk betales med leje, der fastlægges af bestyrelsen.

7

Bestyrelsens repræsentant er, hvis ingen andre er udnævnt, formanden.