Foreningens Vedtægter

§1

Foreningens navn er Ommel og Omegns Beboerforening


§2

Foreningens formål er at virke for beboernes/ områdets fælles interesser samt at bevare områdets lokalhistoriske værdi


§3

Som medlem kan optages enhver, der har bopæl eller anden tilknytning til Ommel og omegn.


§4

For at kunne låne huset skal husstanden være medlem


§5

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Valgperioden er 2 år. I lige år afgår det mindste antal og i ulige år det største antal. Bestyrelsen skal påse, at foreningens gældsforpligtigelser på intet tidspunkt overstiger 10 % af egenkapitalen. Denne bestemmelse kan fraviges med generalforsamlingens tilladelse. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en konfliktsituation at nedsætte arbejdende udvalg, bestående af medlemmer også uden for bestyrelsens kreds


§6

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemskabet er pr. husstand.


§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede.


§9

Der afholdes skriftlig afstemning. Hver husstand kan afgive en stemme (højest) på det antal personer, der vælges. Har 2 kandidater lige mange stemmer, foretages omvalg.


§10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når 1/5 af stemmerne begærer det.


§11

Kassereren fører kassebogen og er ansvarlig for, at kontingent m.v. indgår rettidigt. Formanden, kassereren og sekretæren har fuldmagt til foreningens bankkonti. Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol, og træder under formandens fravær i dennes sted.


§12

Ændringer af disse love samt opløsning af foreningen, kan kun finde sted på en lovligt indvarslet generalforsamling med majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Ved en eventuel opløsning af foreningen anvendes formuen efter generalforsam lingens beslutning.

Se Mere

Så er det ved at være slut med indsamlingen  

Så er det nu :-) På tirsdag d. 1/8-17 er det vi skal lave aftale med ejeren af grundene i Æblehaven. Der er stadig et stykke vej til vi når målet på 300.000 kr.... Læs Mere

Så er det ved at være slut med indsamlingen  

Så er det nu :-) På tirsdag d. 1/8-17 er det vi skal lave aftale med ejeren af grundene i Æblehaven. Der er stadig et stykke vej til vi når målet på 300.000 kr.... Læs Mere


Alle Nyheder

Sociale Medier

Relevante Links

Luftbilleder

Danmark set fra luften

Find Os: