Foreningens Vedtægter

§1

Foreningens navn er Ommel og Omegns Beboerforening


§2

Foreningens formål er at virke for beboernes/ områdets fælles interesser samt at bevare områdets lokalhistoriske værdi


§3

Som medlem kan optages enhver, der har bopæl eller anden tilknytning til Ommel og omegn.


§4

For at kunne låne huset skal husstanden være medlem


§5

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Valgperioden er 2 år. I lige år afgår det mindste antal og i ulige år det største antal. Bestyrelsen skal påse, at foreningens gældsforpligtigelser på intet tidspunkt overstiger 10 % af egenkapitalen. Denne bestemmelse kan fraviges med generalforsamlingens tilladelse. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en konfliktsituation at nedsætte arbejdende udvalg, bestående af medlemmer også uden for bestyrelsens kreds


§6

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemskabet er pr. husstand.


§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede.


§9

Der afholdes skriftlig afstemning. Hver husstand kan afgive en stemme (højest) på det antal personer, der vælges. Har 2 kandidater lige mange stemmer, foretages omvalg.


§10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når 1/5 af stemmerne begærer det.


§11

Kassereren fører kassebogen og er ansvarlig for, at kontingent m.v. indgår rettidigt. Formanden, kassereren og sekretæren har fuldmagt til foreningens bankkonti. Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol, og træder under formandens fravær i dennes sted.


§12

Ændringer af disse love samt opløsning af foreningen, kan kun finde sted på en lovligt indvarslet generalforsamling med majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Ved en eventuel opløsning af foreningen anvendes formuen efter generalforsam lingens beslutning.

Se Mere

Begivenheder

Gudstjeneste i Ommel Kirke

Aftengudstjeneste i Ommelkirke v. Regnar Møller Nielsen. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe[...] Læs Mere

Calendaricon 798c335cb5006a7187581c9a6146289bb628a4d4c8f9e50158185db8a57336eb

20/8

Locationicon 91c99c9f15b7398189e1557ae815fe7c50076e4454ab04a8e2e44479b26848f4

Ommel Kirke

Lugning af ukrudt

Har du tid til at hjælpe med ukrudtet ved beboerhuset, så bliver vi glade :-) Der vil hver gang være en fra bestyrelsen til stede[...] Læs Mere

Calendaricon 798c335cb5006a7187581c9a6146289bb628a4d4c8f9e50158185db8a57336eb

21/8

Locationicon 91c99c9f15b7398189e1557ae815fe7c50076e4454ab04a8e2e44479b26848f4

Ommel Beboerhus

Find Os

Vi er også på Facebook